Službeni internet portal Varaždinska županija

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova

Povijest


Člankom 28. Zakona o ravnopravnosti spolova ("Narodne novine" br. 82/08) propisano je da jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave osnivaju i, sukladno programu rada, osiguravaju uvjete i sredstva za rad županijskim povjerenstvima za ravnopravnost spolova.

Povjerenstva se osnivaju kao savjetodavna tijela Županijske skupštine, s ciljem promicanja ravnopravnosti spolova i uvođenja načela ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini te provedbu Zakona i Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova, kao i svih ostalih strateških nacionalnih dokumenata iz područja ravnopravnosti spolova.

Sukladno Strateškom okviru za provedbu politike ravnopravnosti spolova i Akcijskom planu djelovanja, kao operativnom dijelu postojeće Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova, u Županijsko povjerenstvo imenuju se predstavnici Županijske skupštine, Ureda državne uprave u Županiji, predstavnici nevladinih udruga i nezavisni stručnjaci iz područja djelokruga rada Povjerenstva.

Varaždinska županija u radu prethodnih Povjerenstava ima višegodišnje iskustvo. Naime prvo Povjerenstvo osnovano je 2002. godine, sa strukturom koja je bila određivana po tadašnjim preporukama i sa opisom rada, sukladno prethodnoj Nacionalnoj politici o ravnopravnosti spolova u Republici Hrvatskoj od 2001. - 2005. godine. Odlukom je bilo određeno da se članovi Povjerenstva imenuju iz reda nevladinih udruga koje se bave ženskim pravima, članova Županijskog poglavarstva i upravnih, stručnih i drugih institucija.

Obzirom da je osnivanje Povjerenstava bilo određeno Zakonom o ravnopravnosti spolova, koji je donijet 2008. godine te da je donijeta nova Nacionalna politika kao strateški dokument, a koja u svojem Akcijskom planu i mjerama utvrđuje nove zadatke i novu strukturu svih tijela koja sudjeluju u unaprjeđenju ravnopravnosti spolova, pa tako i ovog Povjerenstva, Županijska skupština Varaždinske županije na sjednici održanoj prosinca 2009. godine, donijela je Odluku o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za ravnopravnost spolova Varaždinske županije.

Zadaci Povjerenstva

 • provedba Zakona o ravnopravnosti spolova i Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova, na županijskoj razini
 • donošenje vlastitih programa, u cilju promicanja ravnopravnosti spolova u Županiji, u smislu edukacije građana organiziranjem javnih tribina, kampanja, okruglih stolova i sl.
 • promicanje rodno osjetljivih politika u svim područjima života, kao standarda ponašanja
 • poticanje osnivanja gradskih/općinskih povjerenstva za ravnopravnost spolova u Županiji i suradnje s njima, radi predlaganja zajedničkih projekata i programa
 • suradnja s Uredom za ravnopravnost spolova, radi jačanja povezanosti tijela za ravnopravnost spolova te s ostalim županijskim tijelima koja se bave civilnim društvom, u smislu međusobne informiranosti o programima unaprjeđenja zaštite prava žena i podizanja standarda ljudskih prava općenito
 • suradnja s Povjerenstvima drugih županija, radi usklađivanja programa te razmjene informacija i primjera dobre prakse u provedbi politike ravnopravnosti spolova
 • suradnja s nevladinim udrugama, s ciljem jačanja uloge i značaja civilnog društva
 • suradnja s Uredom državne uprave, političkim strankama s područja Županije te nezavisnim stručnjacima koji se bave ljudskim pravima, radi zajedničkog djelovanja u provedbi mjera nacionalne politike te stručne pomoći u kreiranju lokalnih politika u ovom području
 • suradnja s medijima, radi podizanje opće svijesti i znanja te informiranosti građana o pitanjima ravnopravnosti spolova
 • suradnja sa pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova RH
 • suradnja sa županom u cilju provođenja zadataka rodne ravnopravnosti te važnosti pojedinih programa i edukacija o ovim pitanjima
 • obilježavanje datuma važnih za prava žena, kao i za rodna prava općenito

Povjerenstvo će djelovati prvenstveno na područjima ljudskih prava žena, jednake mogućnosti na tržištu rada, rodno osjetljivog obrazovanja, ravnopravnosti u procesu odlučivanja na županijskoj razini, suzbijanju nasilja nad ženama, zdravlju žena te ostalim pitanjima programskog karaktera, utvrđenog u nacionalnim dokumentima, a sukladno svojim zadacima i programima.