Službeni internet portal Varaždinska županija

Savjet mladih Varaždinske županije

OPĆENITO O SAVJETU

Savjet mladih Varaždinske županije savjetodavno je tijelo Županijske skupštine. Osnovano je kako bi pomagalo mladima da aktivno sudjeluju u javnom životu Varaždinske županije. U okviru svog djelokruga Savjet mladih raspravlja o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih kao i o pitanjima iz djelokruga rada Županijske skupštine koja su od interesa za mlade te daje mišljenje Županijskoj skupštini prilikom donošenja različitih akata koji su od osobitog značaja za mlade.

Savjet mladih aktivno zagovara bolju politiku za mlade, javno se očituje o pitanjima važnima za mlade, te jača suradnju s ostalim savjetima i udrugama mladih na području Varaždinske županije i čitave Hrvatske.

 

ZADACI

  • Suradnja s udrugama mladih
  • Suradnja s vijećima učenika
  • Međunarodna suradnja
  • Nacionalna suradnja sa savjetima drugih županija, općina i gradova
  • Provedba Županijskog programa djelovanja za mlade
  • Sudjelovanje na sastancima radnih tijela Varaždinske županije

 

DJELOKRUG RADA

Prema Zakonu o Savjetu mladih:   

  1. rasprava pitanja o mladima,
  2. iniciranje donošenja odluka i programa od značaja za mlade,
  3. poticanje informiranja mladih i sva pitanja značajna za unapređenje položaja mladih,
  4. suradnja sa predsjednicom Skupštine i županom o zajedničkim pitanjima.