Službeni internet portal Varaždinska županija

Upravni odjel za opću upravu

 • obavlja poslove uredskog poslovanja, otpreme pošte te pismohrane za sva tijela Županije
 • obavlja stručne i administrativno tehničke poslove za potrebe procjeniteljskog povjerenstva i druge poslove sukladno propisima o procjeni vrijednosti nekretnina,
 • obavlja i druge upravne i stručne poslove koji nisu u djelokrugu kojeg drugog upravnog tijela Županije.

Upravni odjel za opću upravu obavlja i povjerene poslove:

 • vodi državne matice, upisuje promjene osobnog imena, naknadne upise, ispravke, dopune, te poništenje upisa u državnim maticama, vodi evidenciju o hrvatskom državljanstvu, vodi registar životnog partnerstva te izdaje dokumente iz istih, verificira upise u državnim maticama, evidenciji o državljanstvu i registru životnog partnerstva,
 • obavlja pripremne poslove za sklapanje braka u vjerskom obliku, radnje za sklapanje braka u građanskom obliku i sklapanje životnog partnerstva te stjecanje hrvatskog državljanstva podrijetlom i rođenjem na području Republike Hrvatske,
 • vodi registar birača, upisuje u registar i vodi evidencije o biračkom pravu, ažurira evidencije popisa birača te izdaje izvatke i potvrde iz istih,
 • nadležnim tijelima daje podatke iz evidencija koje vodi,
 • rješava o pravu na naknadu za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, izdaje uvjerenja o pokrenutom postupku naknade i očitovanja o činjenicama jesu li određene nekretnine obuhvaćene podnesenim zahtjevima za naknadu,
 • rješava o utvrđivanju vlasništva Republike Hrvatske na oduzetim nekretninama za koje zahtjev za naknadu nije podnesen ili je pravomoćno odbijen ili odbačen,
 • rješava o izvlaštenju nekretnina, provodi osiguranje dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina za koje se predlaže izvlaštenje, odobrava korisniku izvlaštenja obavljanje pripremnih radnji i stupanje u posjed izvlaštene nekretnine u tijeku postupka izvlaštenja, određuje naknade za izvlaštene nekretnine i poduzima radnje za sklapanje nagodbi,
 • rješava o predaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvo jedinici lokalne samouprave i određivanju naknade za predano zemljište,
 • utvrđuje pravo vlasništva na turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije, te posebno utvrđuje predmet prava vlasništva na tom zemljištu i osigurava zemljišnoknjižnu provedbu rješenja,
 •  rješava o obnovi, potpori za popravak i opremanje ratom oštećenih ili uništenih objekata, povratu uloženih sredstava za obnovu - popravak u ratu oštećenih objekata, prelokaciji i zamjeni prava na obnovu za novčana sredstva, drugi objekt ili smještaj u ustanovu socijalne skrbi te naknadi materijalne štete uslijed terorističkih akata i javnih demonstracija, izdaje uvjerenja i očitovanja po podnesenim zahtjevima za obnovu/potporu,
 • rješava o statusnim pravima izbjeglica, prognanika i povratnika te o pravu na stambeno zbrinjavanje korisnika stambenog zbrinjavanja sukladno propisima kojima se uređuje status izbjeglica, prognanika i povratnika te područja posebne državne skrbi,
 • provodi postupke osiguranja dokaza prije pokretanja postupka, ako postoji sumnja da se dokazi neće moći kasnije provesti i provodi izvršenje nenovčanih obveza ako ga ne može provoditi javnopravna tijelo koje je rješavalo u prvom stupnju,
 • odobrava korištenje i pružanje besplatne pravne pomoći, vodi evidenciju o podnesenim zahtjevima, vodi obraču!1e troškova i dostavlja nadležnim tijelima, odlučuje o povratu nepripadna isplaćenih sredstava,
 • obavlja poslove konvalidacije akata izdanih u predmetima upravne naravi,
 • određuje brojčane oznake stvaralaca i primalaca akata na području Županije.

Upravni odjel za opću upravu obavlja i druge poslove iz svojeg djelokruga navedenog u stavcima 1. i 2. ovog članka, ukoliko je to određeno posebnim zakonom. 

Matični uredi Varaždinske županije organiziraju se kao unutarnje ustrojstvene jedinice Upravnog odjela za opću upravu i to: 

 1. Matični ured V araždin
 2. Matični ured Cestica
 3. Matični ured Petrijanec
 4. Matični ured Turčin
 5. Matični ured Ivanec
 6. Matični ured Bednja
 7. Matični ured Lepoglava
 8. Matični ured Klenovnik
 9. Matični ured Ludbreg
 10. Matični ured Novi Marof
 11. Matični ured Breznički Hum
 12. Matični ured Varaždinske Toplice

Matični uredi iz prethodnog stavka, poslove sukladno prop1s1ma o državnim maticama, obavljaju za svoja matična područja, određena propisom o područjima matičnih ureda.